OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Ze względu na czytelność w odniesieniach do osób używana jest forma męska, ale zawsze obejmuje też formę żeńską. Spółka JITpay™ GmbH i JITpay™ Financial GmbH (zwane dalej ogólnie JITpay™) oferują swoim klientom (przedsiębiorcom) możliwość korzystania z usługi centralnego rozliczenia (usługa rozliczeniowa) oraz wstępnego finansowania należności za dostawy i usługi (faktoring rzeczywisty) poprzez dostęp do swojej platformy internetowej (zwanej dalej platformą JITpay™). Obie oferty usług są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Aby Państwo, a tym samym firma, którą Państwo reprezentują, mogli w pełni korzystać z tych usług, musimy na bieżąco gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane, które mogą być zarówno danymi osobowymi, jak i nieosobowymi, w ramach procesu rejestracji na platformie JITpay™ oraz przez okres trwania relacji biznesowych. Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla JITpay™ najwyższym priorytetem. Dlatego ściśle przestrzegamy przepisów prawnych:

1. Ochrona danych

My, JITpay™ GmbH i JITpay™ Financial GmbH, przywiązujemy szczególną wagę do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. W pełni stosujemy się do odpowiednich przepisów o ochronie danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych oraz federalnej ustawy o ochronie danych (nowe wydanie). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa i ma miejsce wyłącznie w celach wymienionych w punkcie 4. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Rozszerzoną politykę prywatności dotyczącą portalu i usług JITpay™ można znaleźć tutaj: Polityka prywatności JITpay™ Group
 

2. Administrator

Administratorem danych jest:

JITpay™ GmbH JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19 Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig 38102 Braunschweig
   

Telefon:
+49 531 387 630 10 (GER)
+48 71 339 28 84 (PL/CZ)

 

Telefon:
+49 531 387 630 10 (GER)
+48 71 339 28 84 (PL/CZ)

E-Mail: support@JITpay.eu E-Mail: support@JITpay.eu
   
Dyrektor zarządzający: Pan Dr. Daniel Steinke, Pan Dennis Wallenda, Pan Manuel Faeh Dyrektorzy zarządzający: Pan Dennis Wallenda, Pan Carsten Koch
Kierownik IT: Pan Boris Parke Kierownik IT: Pan Boris Parke

3. Gromadzenie danych

W celu spełnienia regulacji umownych i przepisów prawnych zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące kategorie danych:

 • dane firmy (m.in. nazwa i adres zleceniodawcy, dane bankowe)
 • dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres osoby do kontaktu u zleceniodawcy, data urodzenia)
 • dane kontaktowe (m.in. numer telefonu, adres e-mail osoby do kontaktu)
 • inne dane (m.in. stanowisko osoby do kontaktu, dane do transportu, dane dotyczące zamówień, dane rozliczeniowe, dane geograficzne)

Pierwszorazowe zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie powyższych danych odbywa się w ramach procesu rejestracji na platformie JITpay™.

4. Cel przetwarzania danych

Dane wymienione w punkcie 3 przetwarzamy wyłącznie:

 • w celu wypełnienia stosunku umownego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (centralne rozliczenie lub umowa faktoringowa)
 • w celu wypełnienia wytycznych / wymagań prawnych, sądowych lub urzędowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) (np. pranie pieniędzy, zgłoszenia kredytowe)
 • dla informacji o naszej ofercie usług i wydarzeń (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu przeprowadzenia anonimowej analizy statystycznej

5. Przekazywanie danych

Przekazywanie danych odbywa się w następujących obszarach:

 • przekazywanie partnerom refinansującym w ramach faktoringu
 • przekazywanie organom władzy w celu wypełnienia wymogów prawnych (m.in. dotyczących prania pieniędzy)
 • przekazywanie osobom trzecim w celu sprawdzenia wiarygodności kredytowej i tożsamości (m.in. Schufa)
 • przekazywanie w ramach centralnego rozliczenia zleceniodawcy lub zleceniobiorcy
 • cele marketingowe
 • nawiązanie relacji biznesowej
 • dane pracowników do celów rozliczenia
 • przekazywanie do JITpay™ GmbH lub JITpay™ Financial GmbH

JITpay™ przekazuje zebrane dane dostawcom usług ratingowych i informacyjnych (zwanym dalej „dostawcami zewnętrznymi”), między innymi w celu uzyskania dalszych informacji, takich jak uprawnienia do reprezentacji, właściciele faktyczni, firmy powiązane oraz dane dotyczące zachowań płatniczych i ryzyka kredytowego. Poniżej wymieniono naszych głównych dostawców usług ratingowych i informacyjnych:

 • Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30,10317 Berlin
 • Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
 • Verein Creditreform Braunschweig e.V., Saarbrückener Str. 253 A, 38116 Braunschweig

Ponadto JITpay™ przekazuje w razie potrzeby wierzytelności od klientów do banków lub instytucji finansowych w celu ewentualnego refinansowania. Cesje te mogą wymagać przekazania danych osobowych zebranych w procesie rejestracji lub od stron trzecich. Przekazywanie danych pomiędzy dwoma spółkami JITpay™ ma miejsce w celu prawidłowego przygotowania wspólnej oferty usług.

6. Przekazywanie danych do kraju trzeciego

Przekazywanie danych do krajów trzecich nie ma miejsca i nie jest planowane.

7. Terminy usunięcia

Zapisane przez nas dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane po ustaniu celów wymienionych w punkcie 4 lub po upływie ewentualnych ustawowych okresów przechowywania.

8. Prawa osoby, której dotyczą dane

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przechowywanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby. Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. W celu ochrony Państwa praw (również z punktu 7) mogą Państwo skontaktować się z nami w formie pisemnej lub tekstowej na następujące adresy:

JITpay™ GmbH JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19 Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig 38102 Braunschweig
E-Mail: support@JITpay.eu E-Mail: support@JITpay.eu

Jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa nie są w pełni respektowane podczas przetwarzania danych osobowych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed odwołaniem.

9. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: Kämmer Consulting GmbH tel.: +49 531 70 22 49 – 47, E-mail: a.vogelsang@kaemmer-consulting.de

10. Obowiązek udostępnienia danych osobowych

Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami stosunek umowny, muszą Państwo udostępnić te dane osobowe, które są niezbędne do wypełnienia związanych z tym zobowiązań umownych lub których gromadzenie jest obowiązkiem prawnym. Jeśli dane nie zostaną podane, zawarcie umowy nie jest możliwe.

11. Zgoda na podstawie prawa ochrony danych

W ramach procesu rejestracji (nawiązanie stosunku umownego z JITpay™), wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie Państwa danych przez JITpay™ zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. JITpay™ może wykorzystywać te dane do wykonywania uzgodnionych w umowie usług zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Zgoda ta dotyczy zarówno pierwszego udostępnienia i wykorzystania danych, jak i wszelkiego zbierania, przetwarzania i przechowywania danych w przyszłości przez okres trwania aktywnej relacji biznesowej z JITpay™. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać zgodę udzieloną w ramach procesu rejestracji na platformie JITpay™ obejmującą zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie Państwa danych przez JITpay™. W tym celu prosimy o przesłanie odpowiedniego jednoznacznego oświadczenia na adres JITpay™ GmbH, Willy-Brandt-Platz 19, 38102 Braunschweig.