JITPAY™ - CENTRALE REKENING VAN ALLE LOGISTIEKKOSTEN

PRIVACY BELEID

Omwille van de leesbaarheid wordt de mannelijke vorm gebruikt voor persoonlijke verwijzingen, maar de vrouwelijke vorm wordt altijd vermeld. JITpay™ GmbH en JITpay™ Financial GmbH (hierna samen JITpay™ genoemd) bieden hun klanten (ondernemers) de mogelijkheid gebruik te maken van de centrale factureringsdienst (billing service) en de voorfinanciering van handelsvorderingen (echte factoring) via toegang tot hun internetplatform (hierna JITpay™-platform genoemd). Beide diensten zijn nauw met elkaar verbonden en vullen elkaar aan. Om u, en dus het bedrijf dat u vertegenwoordigt, in staat te stellen ten volle gebruik te maken van deze diensten, moeten wij doorlopend gegevens, die zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens kunnen zijn, verzamelen, verwerken en opslaan als onderdeel van het registratieproces op het JITpay™-platform en voor de duur van de zakelijke relatie. De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens is een topprioriteit voor JITpay™. Daarom houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften:

1. gegevensbescherming

Wij, JITpay™ GmbH en JITpay™ Financial GmbH, hechten bijzonder veel belang aan de naleving van de wetten op de gegevensbescherming. Wij leven de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming volledig na, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de (nieuwe) Federale Wet Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de toepasselijke wetgeving en alleen voor de onder nr. 4 genoemde doeleinden. De gegevens zullen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de specificaties van deze gegevensbeschermingsverklaring.

2. verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is:

JITpay™ GmbH JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19 Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig 38102 Braunschweig
Telefoon: +49 531 209 770 0 Telefoon: +49 531 209 770 0
E-Mail: info@JITpay.eu E-Mail: info@JITpay.eu
Directeur: Herr Dr. Daniel Steinke Directeur: Herr Dennis Wallenda, Herr Carsten Koch
IT Manager: Herr Boris Parke IT Manager: Herr Boris Parke

3. data-acquisitie

Wij verzamelen, bewaren en verwerken de volgende categorieën van gegevens om te voldoen aan contractuele en wettelijke voorschriften:

 • Bedrijfsgegevens (waaronder naam en adres van de opdrachtgever, bankgegevens)
 • Persoonsgegevens (waaronder naam, adres van de contactpersoon bij de cliënt, geboortedatum)
 • Contactgegevens (inclusief telefoonnummer, e-mailadres van de contactpersoon)
 • Andere gegevens (waaronder positie contactpersoon, transportgegevens, bestelgegevens, facturatiegegevens, geodata)

De initiële verzameling, opslag en verwerking van de bovenstaande gegevens vindt plaats als onderdeel van het registratieproces op het JITpay™-platform.

4. doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de in nr. 3 genoemde gegevens uitsluitend

 • Voor de uitvoering van de contractuele relatie (art. 6, lid 1, onder b), DSGVO) (centrale facturering of factoringcontract)
 • Om te voldoen aan wettelijke, gerechtelijke of officiële vereisten/bevelen (art. 6, lid 1, onder c), DSGVO) (bv. witwassen van geld, kredietrapporten)
 • Voor informatie over ons aanbod van diensten en evenementen (Art. 6 para. 1 lit a DSGVO)
 • Om anonieme statistische analyses uit te voeren

5. gegevensoverdracht

De gegevensoverdracht vindt plaats in de volgende gebieden:

 • Overdracht aan herfinancieringspartners in het kader van factoring
 • Overdrachten aan autoriteiten met het oog op de naleving van wettelijke voorschriften (met inbegrip van het witwassen van geld)
 • Doorgifte aan derden met het oog op kredietwaardigheids- en identiteitscontroles (met inbegrip van Schufa)
 • Toezending aan de opdrachtgever of de contractant in het kader van de centrale boekhouding
 • Marketingdoeleinden
 • Zakelijk initiatief
 • Personeelsgegevens ten behoeve van de salarisadministratie
 • Doorgifte aan JITpay™ GmbH of aan JITpay™ Financial GmbH

JITpay™ geeft de verzamelde gegevens door aan onder meer rating- en informatiedienstverleners (hierna “derde dienstverleners” genoemd) om nadere informatie te verkrijgen, zoals de vertegenwoordigingsbevoegdheid, de uiteindelijke begunstigden, gelieerde ondernemingen en gegevens over het betalingsgedrag en het kredietrisico. Onze belangrijkste verstrekkers van rating- en informatiediensten staan hieronder vermeld:

 • Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30,10317 Berlijn
 • Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland
 • Verein Creditreform Braunschweig e.V., Saarbrückener Str. 253 A, 38116 Braunschweig, Duitsland

Voorts kan JITpay™ vorderingen op de klanten overdragen aan banken of financiële instellingen met het oog op herfinanciering. Deze opdrachten kunnen de overdracht vereisen van persoonsgegevens die tijdens het registratieproces of van derden zijn verzameld. Een overdracht van gegevens tussen de twee JITpay™-bedrijven vindt plaats om het gezamenlijke dienstenaanbod naar behoren te kunnen leveren.

6. doorgifte van gegevens aan een derde land

Gegevensoverdracht naar derde landen vindt niet plaats en is niet gepland.

7. schrappingstermijnen

De door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist of anoniem gemaakt nadat de in nr. 4 genoemde doeleinden niet meer van toepassing zijn of na het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen.

8. rechten van de betrokkene

U hebt te allen tijde het recht informatie te verkrijgen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Bovendien hebt u het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Om uw rechten te beschermen (ook vanaf nr. 7), kunt u schriftelijk of per tekst contact met ons opnemen op de volgende adressen:

JITpay™ GmbH JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19 Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig 38102 Braunschweig
E-Mail: info@JITpay.eu E-Mail: info@JITpay.eu

Indien u van mening bent dat uw rechten niet ten volle worden geëerbiedigd bij de behandeling van uw persoonsgegevens, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. Verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, worden hierdoor niet beïnvloed.

9. functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Hij kan voor alle vragen in verband met de bescherming van persoonsgegevens worden gecontacteerd via de volgende contactgegevens: Kämmer Consulting GmbH Tel.: +49 531 70 22 49 – 47 E-mail: w.casselmann@kaemmer-consulting.de

10. verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens

Indien u een contractuele relatie met ons wenst aan te gaan, dient u de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen na te komen of voor de verzameling waarvan een wettelijke verplichting bestaat. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kan geen overeenkomst worden gesloten.

11. toestemming voor gegevensbescherming

Als onderdeel van het registratieproces (het aangaan van een contractuele relatie met JITpay™), stemt u in met het verzamelen, opslaan, verwerken en doorsturen van uw gegevens door JITpay™ in overeenstemming met dit privacybeleid. JITpay™ kan deze gegevens gebruiken voor de uitvoering van de contractueel overeengekomen diensten in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze toestemming geldt voor de eerste verstrekking en het gebruik van gegevens, alsmede voor alle toekomstige verzameling, verwerking en opslag voor de duur van een actieve zakelijke relatie met JITpay™. U kunt uw toestemming voor het verzamelen, opslaan, verwerken en doorsturen van uw gegevens door JITpay™ te allen tijde intrekken als onderdeel van het registratieproces op het JITpay™-platform. Stuur hiervoor een overeenkomstige duidelijke verklaring naar JITpay™ GmbH, Willy-Brandt-Platz 19, 38102 Braunschweig.