ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z důvodu srozumitelnosti se pro osobní odkazy používá mužský rod, ale vždy se uvádí i ženský rod. Společnosti JITpay™ GmbH a JITpay™ Financial GmbH (dále společně jen “JITpay™”) nabízejí svým zákazníkům (podnikatelům) možnost využívat službu centrální fakturace (billing service) a předfinancování obchodních pohledávek (genuine factoring) prostřednictvím přístupu na svou internetovou platformu (dále jen “platforma JITpay™”). Obě nabídky služeb spolu úzce souvisejí a vzájemně se doplňují. Abyste vy, a tedy i společnost, kterou zastupujete, mohli tyto služby plně využívat, musíme v rámci procesu registrace na platformě JITpay™ a po dobu trvání obchodního vztahu průběžně shromažďovat, zpracovávat a uchovávat údaje, které mohou být osobní i neosobní. Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů je pro společnost JITpay™ nejvyšší prioritou. Proto přísně dodržujeme zákonné předpisy:

1. ochrana údajů

My, společnosti JITpay™ GmbH a JITpay™ Financial GmbH, přikládáme zvláštní význam dodržování zákonů o ochraně osobních údajů. Plně dodržujeme příslušné zákony o ochraně osobních údajů, zejména obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů a spolkový zákon o ochraně osobních údajů (nový). Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na základě příslušných zákonů a pouze pro účely uvedené pod číslem 4. Údaje budou zpracovávány pouze v souladu se specifikacemi tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Rozšířené zásady ochrany osobních údajů týkající se portálu a služeb JITpay™ naleznete zde: Zásady ochrany osobních údajů JITpay™ Group
 

2. odpovědný orgán

Správcem údajů je:

JITpay™ GmbH JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19 Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig 38102 Braunschweig
   

Telefon:

+49 531 387 630 10 (GER)
+48 71 339 28 84 (PL/CZ)

 

Telefon:

+49 531 387 630 10 (GER)
+48 71 339 28 84 (PL/CZ)

E-Mail: support@JITpay.eu E-Mail: support@JITpay.eu
   
Výkonný ředitelr: Pan Dr. Daniel Steinke, Pan Dennis Wallenda, Pan Manuel Faeh Jednatelé: Pan Dennis Wallenda, Pan Carsten Koch
Manažer IT: Pan Boris Parke Manažer IT: Pan Boris Parke

3. sběr dat

Shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme následující kategorie údajů, abychom dodrželi smluvní a právní předpisy:

 • Údaje o společnosti (včetně jména a adresy ředitele, bankovních údajů)
 • Osobní údaje (včetně jména, adresy kontaktní osoby u klienta, data narození).
 • Kontaktní údaje (včetně telefonního čísla, e-mailové adresy kontaktní osoby)
 • Další údaje (včetně pozice kontaktní osoby, údajů o dopravě, údajů o objednávkách, fakturačních údajů, geodat).

Prvotní shromažďování, ukládání a zpracování výše uvedených údajů probíhá v rámci procesu registrace na platformě JITpay™.

4. účel zpracování údajů

Údaje uvedené v bodě č. 3 zpracováváme výhradně

 • Pro plnění smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) (centrální fakturační nebo faktoringová smlouva).
 • Pro splnění zákonných, soudních nebo úředních požadavků/pokynů (čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO) (např. praní špinavých peněz, úvěrové zprávy).
 • Informace o nabídce našich služeb a akcí (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).
 • Provádění anonymní statistické analýzy

5. přenos dat

Přenos dat probíhá v následujících oblastech:

 • Převody refinančním partnerům v rámci factoringu
 • Předávání úřadům za účelem splnění zákonných požadavků (včetně praní špinavých peněz).
 • Předávání údajů třetím stranám za účelem kontroly úvěruschopnosti a totožnosti (včetně společnosti Schufa).
 • Předání zákazníkovi nebo dodavateli v rámci centrálního účetnictví.
 • Marketingové účely
 • Zahájení podnikání
 • Údaje o zaměstnancích pro účely mzdové agendy
 • Předání společnosti JITpay™ GmbH nebo JITpay™ Financial GmbH

JITpay™ předává shromážděné údaje poskytovatelům ratingových a informačních služeb (dále jen “poskytovatelé třetích stran”), mimo jiné za účelem získání dalších informací, jako jsou plné moci k zastupování, skuteční vlastníci, přidružené společnosti a údaje o platební morálce a riziku úvěrového selhání. Níže jsou uvedeni naši hlavní poskytovatelé ratingových a informačních služeb:

 • Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30,10317 Berlin, Německo
 • Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Německo
 • Verein Creditreform Braunschweig e.V., Saarbrückener Str. 253 A, 38116 Braunschweig, Německo

Kromě toho může JITpay™ převést pohledávky za zákazníky na banky nebo finanční instituce za účelem refinancování. Tyto úkoly mohou vyžadovat předání osobních údajů shromážděných v procesu registrace nebo od třetích stran. Aby bylo možné řádně poskytovat společnou nabídku služeb, dochází k přenosu údajů mezi oběma společnostmi JITpay™.

6. předávání údajů do třetí země

K předávání údajů do třetích zemí nedochází a není plánováno.

7. lhůty pro vymazání

Námi uložené osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány poté, co pominou účely uvedené v bodě 4, nebo po uplynutí zákonných lhůt pro jejich uchovávání.

8. práva subjektu údajů

Máte právo kdykoli získat informace o údajích, které o vás uchováváme. Dále máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Chcete-li chránit svá práva (také z č. 7), můžete se na nás obrátit písemně nebo textovou formou na následujících adresách:

JITpay™ GmbH JITpay™ Financial GmbH
Willy-Brandt-Platz 19 Willy-Brandt-Platz 19
38102 Braunschweig 38102 Braunschweig
E-mail: support@JITpay.eu E-mail: support@JITpay.eu

Pokud se domníváte, že při nakládání s vašimi osobními údaji nejsou plně respektována vaše práva, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s platností do budoucna. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, tím není dotčeno.

9. pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů. Ve všech otázkách týkajících se ochrany osobních údajů se na něj můžete obrátit prostřednictvím následujících kontaktních údajů: Kämmer Consulting GmbH Tel.: +49 531 70 22 49 – 47, E-mail: a.vogelsang@kaemmer-consulting.de

10. povinnost poskytnout osobní údaje

Pokud s námi chcete vstoupit do smluvního vztahu, musíte nám poskytnout osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění souvisejících smluvních závazků nebo pro jejichž shromažďování existuje zákonná povinnost. Pokud údaje nebudou poskytnuty, nelze smlouvu uzavřít.

11. souhlas s ochranou údajů

V rámci procesu registrace (navázání smluvního vztahu s JITpay™) souhlasíte se shromažďováním, uchováváním, zpracováním a předáváním vašich údajů společností JITpay™ v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Společnost JITpay™ může tyto údaje používat pro plnění smluvně dohodnutých služeb v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tento souhlas se vztahuje na počáteční poskytnutí a použití údajů, jakož i na veškeré budoucí shromažďování, zpracování a uchovávání údajů po dobu trvání aktivního obchodního vztahu se společností JITpay™. Souhlas se shromažďováním, ukládáním, zpracováním a předáváním vašich údajů společností JITpay™ můžete kdykoli odvolat v rámci registračního procesu na platformě JITpay™. Za tímto účelem zašlete příslušné jasné prohlášení na adresu JITpay™ GmbH, Willy-Brandt-Platz 19, 38102 Braunschweig.