Často kladené otázky

Vše, co potřebujete vědět o JITpay™
a službách naší společnosti

Zde naleznete odpovědi na všechny často kladené otázky týkající se společnosti JITpay™ a toho, co jako
společnost děláme.

Pokud zde nenajdete odpověď na svůj dotaz, můžete se obrátit na náš zákaznický servis
na adrese support@JITpay.eu nebo nám zavolat přímo na telefonní číslo: +48 71 339 28 84.

10 zlatých pravidel pro spolupráci s JITpay™

Pro úspěšnou spolupráci s JITpay™ vás žádáme, abyste si přečetli následujících 10 zlatých pravidel.

 1. Spolupráce probíhá na základě tzv. otevřeného faktoringu: To znamená, že vaši plátci musí být informováni o postoupení pohledávek na JITpay™. Oznámení se provádí přidáním doložky na každou fakturu a informací zaslanou společností JITpay™ zákazníkovi. JITpay™ nabývá pouze pohledávky, které jsou bez práv třetích osob a u kterých neexistuje zákaz postoupení.

 2. Přepravní příkaz, doklad o dodání (POD) a faktura nebo poznámka ke každé transakci musí být v každém případě zaslány na portál. Fakturu není třeba odesílat, pokud byla vytvořena na portálu JITpay™. Veškeré doklady zasílané zákazníkovi se rovněž zasílají prostřednictvím portálu.

  Důležité: Pokud jste vytvořili fakturu na našem portálu, nemusíte tyto doklady zákazníkovi znovu zasílat.

  Výjimkou je případ, kdy váš zákazník vyžaduje originální doklady!
  Prosím, získejte od svého klienta potvrzení, že jste obdrželi originály dokladů a že uhradíte fakturovanou částku na účet JITpay™. Postačí potvrzení e-mailem. Za tímto účelem je třeba do CC e-mailu vložit adresu support@JITpay.eu.

 3. Zajistěte, aby odesílané faktury vždy obsahovaly doložku o postoupení pohledávek a bankovní údaje JITpay™.

 4. Pokud vytváříte fakturu prostřednictvím JITpay™, nevytvářejte další fakturu a neposílejte ji zákazníkovi.

 5. Pokud příkazce vytvoří k objednávce poznámku, lze ji rovněž zaslat. Je důležité, abyste pro tento proces nevytvářeli vlastní fakturu, protože ji zákazník nebude akceptovat.

 6. Noty lze zasílat pouze v případě, že příkazce potvrdí společnosti JITpay™, že uhradí částku na poznámku společnosti JITpay™. Poté je vyžadováno potvrzení úmyslu příkazce zaplatit společnosti JITpay™.

 7. Platba bude provedena do 48 hodin po ověření a schválení (stav portálu: “zakoupeno”). U prvních podání a faktur s vysokými částkami získá JITpay™ od plátce dodatečná potvrzení. Proces ověření a schválení si proto může vyžádat více času.

 8. Stav faktury lze kdykoli zkontrolovat ve fakturačním centru portálu JITpay™.

 9. Následné změny bankovních údajů na fakturách, které již byly zakoupeny společností JITpay™, stejně jako ústní nebo písemné žádosti plátci, aby platby společnosti JITpay™ neprováděl, nejsou povoleny a podléhají vymáhání.

 10. Pokud omylem obdržíte od plátce platbu za fakturu, kterou jste prodali společnosti JITpay™ (tzv. “přímá platba”), jste povinni o tom informovat společnost JITpay™ a okamžitě jí vrátit finanční prostředky.

O společnosti JITpay™

JITpay™ je váš silný partner z oboru pro obor. Digitalizujeme fakturační a platební procesy v logistice. JITpay™ přebírá kompletní fakturaci služeb mezi klientem a dodavatelem a spojuje ji se speciálně vyvinutým factoringovým programem, který umožňuje okamžitou platbu dodavateli a flexibilní platební podmínky pro klienta. JITpay™ odkupuje neuhrazené pohledávky a předfinancovává je až do výše 100 % fakturované částky. Díky našim digitálním procesům vyplatíme částku velmi rychle po předložení faktur.

S faktoringem JITpay™ pro dopravu se vyhnete zpožděním a problémům s platbami. Plně digitální služba pomáhá snížit administrativní zátěž. A pokud si to budete přát, můžeme převzít celý proces řešení pohledávek, včetně jejich exekuce.

JITpay™ přebírá 100 % rizika platební neschopnosti u všech odkoupených pohledávek. To znamená, že využitím našich služeb si zachováváte jistotu plánování a jste chráněni před nepříjemnými překvapeními.

Sazby JITpay™ jsou následující:

JITpay™ si účtuje JEDEN poplatek v závislosti na termínu platby:
→ do 30 dnů činí poplatek 2,99 % z částky faktury.
→ do 45 dnů činí poplatek 3,49 % z částky faktury.
→ do 60 dnů činí poplatek 3,99 % z částky faktury.
→ do 90 dnů činí poplatek 4,99 % z fakturované částky.

Příklad výpočtu:
U objednávky v hodnotě 400 EUR by náš poplatek činil 11,96 EUR při lhůtě splatnosti 30 dní.

JITpay™ se od ostatních factoringových společností odlišuje tím, že rozumí a zná dopravní a logistický průmysl. Naše služby se zaměřují na problémy našich klientů. Naše služby tak vycházejí vstříc potřebám dopravců a jsou přizpůsobeny specifikům tohoto odvětví.
Například služba JITpay™ nemá pevně stanovenou dobu trvání smlouvy, a proto ji lze využívat flexibilně.

JITpay™ Z oboru PRO obor!

Přidávání faktur

Po dokončení objednávky přepravy můžete snadno nahrát přepravní doklady (včetně dodacího listu) na portál JITpay™. Poté můžete jednoduše vytvořit fakturu prostřednictvím portálu JITpay™ nebo nahrát na portál vlastní fakturu či přepravní list od zákazníka.

Obecně platí následující pravidla: mezi poskytnutím služby (poslední datum pro souhrnné faktury) a vystavením faktury nesmí uplynout více než 30 dní.
Kromě toho ještě nesmí uplynout datum splatnosti faktury.

Ano, dobropisy lze zasílat i na účet JITpay™. Vzhledem k tomu, že dobropisy vytváří plátce, musí být plátce předem informován, že příjemcem platby je JITpay™. Tuto skutečnost musí rovněž potvrdit.

Odkupujeme pohledávky z Německa, Polska, České republiky, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Rumunska a Bulharska.

Faktury v hodnotě 2 000 EUR a více musí být potvrzeny plátcem. Za tímto účelem JITpay™ kontaktuje plátce, který pak musí JITpay™ potvrdit, že si je vědom pohledávky, přijmout ji a uhradit částku JITpay™.

Tento proces může trvat až 48 hodin a je vyžadován jednou v obchodním vztahu.

Faktura bude zákazníkovi zaslána e-mailem na kontaktní údaje zadané zákazníkem (příjemcem faktury) ihned po jejím vytvoření. Upozorňujeme, že zaslání faktury elektronickou cestou nenahrazuje zaslání originálních dokumentů poštou. Pokud jste se se zákazníkem předem dohodli, že od vás obdrží originální doklady, nebo pokud si je vyžádá, musíte mu je rovněž zaslat.

Fakturu není třeba zákazníkovi znovu zasílat. Objednávku s dodacím listem a fakturou odešlete na náš portál nebo fakturu vytvoříte přímo prostřednictvím našeho portálu.
Během nákupního procesu se doklady zákazníkovi odešlou z našeho portálu.

Ujistěte se, že jste zadali správnou e-mailovou adresu. Tu obvykle najdete v objednávce pod poznámkou “Fakturu prosím zašlete na následující e-mailovou adresu”.

Prosím, získejte od svého klienta potvrzení, že jste obdrželi originály dokladů a že uhradíte fakturovanou částku na účet JITpay™. Postačí potvrzení e-mailem. Za tímto účelem je třeba do CC e-mailu vložit adresu support@JITpay.eu.

Další informace o fakturách a platbách

Fakturace prostřednictvím JITpay™ může být použita výhradně jako vytváření dokladů (fakturace a/nebo expedice) nebo jako centralizovaná fakturace.

Platbu za druhou a každou další objednávku obdržíte do 48 hodin od odeslání faktury. Vzhledem k postupu ověřování může platba za první žádost trvat o něco déle.

Vyúčtování se skládá z různých dokumentů, které o něm poskytují informace. Patří mezi ně faktura za poplatky, protokol událostí, seznam zůstatků dlužníků (zůstatky vašich zadavatelů) a seznam zaúčtování.

Faktura poskytuje přehled všech poplatků. Zahrnuje všechny poplatky na základě obratu i součet všech ostatních faktoringových poplatků, které platíte. Mezi ně patří například upomínky a žádosti o limit. Tento dokument budete muset zaslat svému daňovému poradci, aby zaevidoval žádosti o faktoringovou činnost.
Na všech fakturách vystavených zákazníkům, kteří nemají sídlo v Německu, je uvedena poznámka o reverse charge. V této poznámce je uvedeno, že platí zvláštní pravidla pro DPH. Daň z obratu platí zákazník, nikoliv společnost JITpay™.

V protokolu aplikace jsou uvedeny všechny pohledávky (faktury a dobropisy) zaúčtované během fakturačního cyklu. Pohledávky nakoupené a nenakoupené jsou uvedeny odděleně.

V seznamu zůstatků odběratelů vidíte všechny informace důležité pro zaúčtování týkající se odeslaných pohledávek. Patří sem i limitní částka zákazníka, která označuje maximální výši pohledávek.
Částka otevřeného zůstatku ukazuje, které pohledávky s neuhrazenou částkou nebyly uhrazeny. Zůstatek nákupu ukazuje zůstatek nakoupených pohledávek. Částka zálohy ukazuje, jaká částka byla uživateli vyplacena z částky objednávky. Zobrazuje se také výše nedoplatku, který byl u pohledávky zaúčtován (např. z důvodu sporu o zboží). V seznamu dlužníků (seznamu plátců) je rovněž uveden přehled o stavu neodkoupených pohledávek a o výši účtu (zálohy).

Pokud zákazník vznese své připomínky nebo srážky a tyto jsou oprávněné, je uživatel povinen uhradit společnosti JITpay™ plnou výši těchto připomínek/srážek. Uživatel obdrží od společnosti JITpay™ výpis z účtu e-mailem. Společnost JITpay™ tyto částky odečte z příštího vyúčtování.

Pokud plátce již není schopen uhradit fakturovanou částku, JITpay™ se o vše postará. V tomto případě nenesete žádné riziko, protože jste již obdrželi platbu za své služby od společnosti JITpay™.

Pokud zákazník odmítne zaplatit fakturu, společnost JITpay™ ověří uvedené důvody. Pokud se ukáže, že důvody jsou neopodstatněné, společnost JITpay™ se postará o získání dlužné částky.

Pokud zákazník vznese oprávněné nároky nebo provede srážky, jste povinni uhradit společnosti JITpay™ plnou výši těchto nároků/srážek. Výpis z účtu obdržíte od společnosti JITpay™ e-mailem. Nejjednodušším řešením je, že společnost JITpay™ tyto částky odečte z vašeho příštího vyúčtování.

Může se stát, že plátce přehlédne, že je povinen platbu JITpay™ provést. Jakmile si zákazník všimne takové platby na svém účtu, je povinen okamžitě převést finanční prostředky společnosti JITpay™ Financial GmbH na účet: DE98 2699 1066 8350 4690 01 Při převodu prosím uveďte název platby tak, jak je uveden v převodu od zákazníka.

V malém počtu případů může být nutné peníze společnosti JITpay™ vrátit. To je případ, kdy nebyla splněna podmínka prodeje pohledávky společnosti JITpay™. Zákazník je pak povinen vrátit společnosti JITpay™ přijatou platbu. Poté bude platba za služby na straně zadavatele.

Pokud je faktura zamítnuta, obdržíte oznámení s uvedením důvodu a stav příslušné faktury na portálu se změní na “zamítnuto”. Není-li okamžitá úhrada možná, obdržíte peníze přímo od zadavatele po uplynutí dohodnuté lhůty splatnosti. Tím samozřejmě nevznikají žádné náklady.

Existují různé důvody, proč nelze JITpay™ použít pro jednotlivé přepravní zakázky. Jedním z nich může být skutečnost, že zákazník je ze země, pro kterou služby JITpay™ ještě nejsou dostupné. Dalším důvodem může být to, že ve spolupráci s tímto plátcem bylo již dosaženo interních limitů JITpay™.

V několika případech může ověření trvat déle než 48 hodin, zejména pokud se jedná o objednávku od nového dodavatele. Pokud faktura nebyla ověřena ani po 48 hodinách (v pracovních dnech), kontaktujte prosím support@jitpay.eu.

Otázky týkající se společnosti TIMOCOM

Samozřejmě! JITpay™ lze používat i mimo TIMOCOM. Bez ohledu na typ vaší spolupráce se může jednat o jednorázový trh i trvalé příkazy.

Nemusíte zadávat ID TIMOCOM, ale můžete využít platební službu JITpay™ přímo prostřednictvím společnosti TIMOCOM.
Zadání vašeho TIMOCOM ID vám zajistí rychlejší přístup k těmto službám.

Na spotovém trhu ne vždy znáte své zákazníky. U objednávek, které přijímáte prostřednictvím společnosti TIMOCOM a které odesíláte přímo ze společnosti TIMOCOM na náš portál, vám poskytujeme garanci platby.

To znamená, že pokud má zákazník na webových stránkách TIMOCOM zelené tlačítko ”24 hodinová platba” a vy odešlete nabídku přímo do JITpay™ pomocí tohoto tlačítka, zaplatíme vám dopravu do 24 hodin (za předpokladu správného provedení a doručení).

Otázky týkající se faktoringu

Factoring je moderní, bezpečná a stále oblíbenější finanční služba. Factoring spočívá v prodeji pohledávek z transakcí nebo služeb (např. dopravních služeb), čímž se zlepšuje likvidita podniku.

Faktoringová společnost (faktor) odkoupí pohledávky faktoringového klienta (faktora), které řeší její protistrana. Faktoringová společnost pak klientovi vyplatí 80 % až 100 % fakturované částky. Zbývající částka je vyplacena ihned po obdržení platby od klienta, nejpozději však do 150 dnů.

Díky faktoringu zlepšujete svou likviditu a jste 100% chráněni před ztrátami z nesplacených pohledávek. Factoring také poskytuje jistotu a zbavuje firmu procesů likvidace.
Řízení pohledávek je na straně JITpay™ a snižuje se bilanční suma. Factoring také zvyšuje poměr vlastního kapitálu.

Faktoring s JITpay™ se v podstatě vždy vyplatí, protože výrazně zvyšuje likviditu. Je výhodný také v případě, že máte hodně neuhrazených pohledávek a chcete se chránit před nesplatitelnými pohledávkami.

Ne, právě naopak: faktoring je způsob, jak ochránit sebe a svou firmu před platebními potížemi a zabránit platební neschopnosti. Podniky v platební neschopnosti zpravidla nemohou factoring využívat, protože je factoringové společnosti nepřijímají.

Ztráta z nesplácených pohledávek vzniká, když plátce není schopen plnit své finanční závazky bez ohledu na upomínky. K tomu dochází proto, že svým zákazníkům poskytujete obchodní úvěr s dohodnutou dobou splatnosti. K takovému neplnění plateb může docházet z různých důvodů a představuje pro společnosti velkou finanční zátěž. S JITpay™ jste proti tomu optimálně chráněni.

Dnem splatnosti se rozumí den, kdy musí zákazník (plátce) fakturu uhradit. Pokud je například datum splatnosti faktury 30 dní, je faktura splatná nejpozději po 30 dnech (od jejího obdržení zákazníkem).

Zadržení zajištění, zadržení kauce nebo depozitní úschova je běžným mechanismem ve factoringu.
V případě zadržení zajištění si společnost JITpay™ ponechává částku v rozmezí 5 až 20 % z výše odkoupených pohledávek.

To znamená, že zpočátku je zaplaceno 80 až 95 % hodnoty odkoupených pohledávek. Zadržená částka je pak použita na pokrytí případných reklamací nebo nároků plátce, stejně jako srážek, bonusů, rabatů, slev či jiných.

Jakmile odběratel uhradí svou fakturu, nejpozději však v okamžiku, kdy dojde ke ztrátě nedobytné pohledávky, je původně zadržená částka okamžitě vyplacena. Pokud je naopak srážka oprávněná, započte se proti zadržené jistotě.

Doložka s postoupením pohledávek je u otevřeného faktoringu běžná. Aby bylo zajištěno, že zákazník (dlužník) bude informován o postoupení pohledávek, obsahuje faktura tzv. doložku s postoupením pohledávky na JITpay™.

Toto postoupení zavazuje zákazníka uhradit pohledávku pouze na účet uvedený společností JITpay™. Při faktoringu je doložka s postoupením pohledávky nedílnou součástí faktury. Obsahuje údaje o účtu a výslovnou žádost, aby zákazník převedl dlužnou částku na tento účet.

Doložka má zajistit, aby tok plateb od zákazníka směřoval přímo k nám jako novému držiteli pohledávky.

Pojištění obchodního úvěru je pojištění proti nezaplaceným fakturám a pohledávkám nebo obecně proti nesplaceným pohledávkám.

Pojištění obchodního úvěru chrání pouze před nesplácenými pohledávkami a vstupuje v platnost v případě platební neschopnosti nebo neschopnosti zaplatit.

S faktoringem JITpay™ máte k dispozici prakticky komplexní balíček bezstarostnosti: kromě okamžité úhrady faktury se JITpay™ postará také o sledování plateb a procesy vymáhání.
Na rozdíl od pojištění obchodních úvěrů, které obvykle kryje pouze 80-90 % ztrát z nesplacených pohledávek, s JITpay™ získáte 100% ochranu proti ztrátám z nesplacených pohledávek.

Pokud se chcete zcela vyhnout ekonomickému riziku a zhodnotit likviditu, je faktoring JITpay™ lepším řešením než pojištění obchodních úvěrů.

Ujišťujeme vás, že factoring nepoškodí vaši reputaci. Naopak: jako spolehlivý podnikatel jednáte uvědoměle a velmi zodpovědně. Factoring je dobrý způsob, jak zajistit likviditu vaší firmy. Firmy s dobrou likviditou mají velmi dobrou pověst mezi zákazníky, dodavateli i bankami.

Otázky týkající se produktu/služby

Zákazníci mohou pocházet z celé Evropy a Turecka (další země jsou k dispozici po předchozí dohodě s námi na adrese support@JITpay.eu).

Služba JITpay™ je v současné době dostupná, pokud zákazník sídlí v jedné z následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Guernsey, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Jersey, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

JITpay™ prověřuje vaši úvěruschopnost na základě řady parametrů, včetně úvěrových zpráv poskytovaných mimo jiné společností Schufa nebo Creditreform. V případě vyšších finančních limitů si společnost JITpay™ vyžádá další dokumenty přímo od vás, například roční finanční výkazy nebo aktuální analýzu hospodaření (BWA).

JITpay™ přidělí každému zákazníkovi finanční limit. Limit financování je horní hranicí součtu všech vámi zakoupených faktur, které zákazník dosud neuhradil, tj. které jsou stále neuhrazené.

Ano, společnost JITpay™ se snaží vždy poskytnout dostatečný finanční limit. Výše limitu financování je vždy individuálním rozhodnutím společnosti JITpay™ a vychází z posouzení finanční situace vaší společnosti.

Otázky, které mohou vzniknout před registrací

Faktoringové financování není půjčka, ale způsob přeměny existujících pohledávek na hotovost. Faktor (v tomto případě JITpay™) odkoupí vaše pohledávky se slevou, takže nemusíte platit žádné úroky a ve vaší bilanci nevznikají žádné nové dluhy.

Nemusíte podnikat dlouho – někteří poskytovatelé služeb nabízejí factoring i pro začínající podnikatele.

Factoring nabízí financování nových faktur i faktur po splatnosti. Vhodné jsou tyto faktury:

 • Běžná faktura
 • nevypršela doba platnosti v souladu s obchodními podmínkami společnosti
 • Uhrazené jinou společností
 • Nevyzvednuté – žádná jiná společnost nesmí mít k faktuře vlastnické právo.

Ne, nemusíte posílat každou fakturu. Je normální, že někteří zákazníci platí rychleji než jiní.

Sami se můžete rozhodnout, které zákazníky a faktury chcete financovat.

S JITpay™ nejste vázáni dlouhodobou smlouvou. Svůj vztah můžete kdykoli ukončit písemnou výpovědí nebo jednoduše přestat službu používat.

Ano, faktoring můžete využít, i když vaše bonita není ideální! Většina factoringových společností nezakládá svá finanční rozhodnutí pouze na bonitě a platební schopnosti svých zákazníků. To znamená, že se díky factoringu můžete postavit na nohy, i když jste měli v minulosti problémy.

Ne, u JITpay™ nemusíte splnit minimální obrat, abyste s námi mohli spolupracovat jako faktoringová společnost.

Zpravidla není stanovena maximální výše financování. Factoring roste spolu s firmou.

Proces registrace/použití

Stačí se zaregistrovat na našich webových stránkách. Budete potřebovat své firemní a osobní údaje.

Nejprve budete požádáni o poskytnutí osobních údajů. Vyplňte požadovaná pole potřebnými informacemi. Poté obdržíte e-mail s odkazem na aktivaci účtu a přístupovými údaji. Obdržíte také naše zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání.
Aktivujte svůj účet kliknutím na odkaz a přihlaste se pomocí přístupových údajů. Nyní vyplňte všechny požadované informace a v dalším kroku se ověřte. Musíte být oprávněni zastupovat společnost.

Poté bude následovat proces legitimace. Vyberte možnost VideoIdent a postupujte podle pokynů. Registrace je nyní dokončena a vy můžete okamžitě využívat naše služby JITpay™.

Na portálu JITpay™ máte k dispozici také všechny smlouvy a podmínky používání.

JITpay™ je povinna identifikovat všechny smluvní partnery bez důvodných pochybností v souladu s ustanoveními zákona o prevenci praní špinavých peněz. Tento postup je srovnatelný s kontrolami, které jsou nutné pro otevření bankovního účtu.

S požadovanými dokumenty a údaji může JITpay™ vytvořit nový účet ve většině případů za pouhé 1-3 pracovní dny.

Všechny otázky zodpovězeny?

Pak vaší registraci nestojí nic v cestě. Registrace u JITpay™ je bezplatná a bez smluvního období. Zkuste to:

Bezplatná registrace