Często zadawane pytania

Wszystko, co musisz wiedzieć o JITpay™
i usługach naszej firmy

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wszystkie często zadawane pytania dotyczące JITpay™ i tego, co robimy jako aspan,
firma.

Jeśli nie ma tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod
adresem support@JITpay.eu lub zadzwoń do nas bezpośrednio pod numer +48 71 339 28 84.

10 złotych zasad współpracy z JITpay™

Aby współpraca z JITpay™ przebiegała pomyślnie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi 10 złotymi zasadami.

 1. Współpraca odbywa się na zasadach tzw. faktoringu jawnego: Oznacza to, że Państwa płatnicy muszą zostać powiadomieni o cesji wierzytelności na rzecz JITpay™. Powiadomienie jest dokonywane poprzez dodanie klauzuli na każdej fakturze oraz poprzez informację wysyłaną przez JITpay™ do klienta. JITpay™ nabywa wyłącznie wierzytelności, które są wolne od praw osób trzecich i w odniesieniu do których nie obowiązuje zakaz cesji.

 2. Do każdej transakcji, każdorazowo musi zostać przesłane zlecenie transportowe, dowód dostawy (POD) i faktura lub nota. Jeśli faktura została utworzona w portalu JITpay™, nie musi być dodatkowo przesyłana. Wszystkie dokumenty dla klienta wysyłane są również za pośrednictwem portalu.

  Jeśli wygenerowałeś fakturę w naszym portalu, nie musisz ponownie wysyłać tych dokumentów do klienta.

  Wyjątek stanowi fakt, że Twój klient wymaga oryginalnych dokumentów!
  Prosimy wtedy o uzyskanie potwierdzenia od płatnika, że otrzymał oryginalne dokumenty i dokona zapłaty na konto JITpay™ – potwierdzenie mailowe jest przy tym wystarczające. W tym celu, prosimy o wysłanie wiadomości do płatnika, dodając w kopii support@jitpay.eu

 3. Upewnij się, że przesłane faktury zawsze zawierają klauzulę o cesji wierzytelności i dane bankowe JITpay™.

 4. W przypadku utworzenia faktury za pośrednictwem JITpay™ nie wolno tworzyć dodatkowej faktury i wysyłać jej do klienta.

 5. Jeśli zleceniodawca utworzy notę do zlecenia, również i ją można przesłać. Ważne jest, aby nie tworzyć własnej faktury na potrzeby tego procesu, ponieważ klient jej nie zaakceptuje.

 6. Noty można przesyłać tylko w przypadku, gdy zleceniodawca potwierdzi JITpay™, że zapłaci kwotę noty do JITpay™. Wymagany jest wtedy dowód zamiaru zapłaty przez płatnika na rzecz JITpay™.

 7. Płatność zostanie dokonana w ciągu 48 godzin po weryfikacji i zatwierdzeniu (status portalu: „zakupiony”). W przypadku wstępnych zgłoszeń i faktur o wysokich kwotach, JITpay™ uzyska dodatkowe potwierdzenia od płatnika. Proces weryfikacji i akceptacji może zatem wymagać dodatkowego czasu.

 8. Status faktury można sprawdzić w dowolnym momencie w centrum faktur w portalu JITpay™.

 9. Późniejsze zmiany danych bankowych na fakturach, które zostały już zakupione przez JITpay™, a także prośby w formie ustnej lub pisemnej do płatnika, aby nie dokonywał płatności na rzecz JITpay™, są niedozwolone i podlegają ściganiu.

 10. Jeśli przez pomyłkę otrzymasz płatność od swojego zleceniodawcy za fakturę, którą sprzedałeś JITpay™ (tzw. „płatność bezpośrednia”), jesteś zobowiązany do poinformowania JITpay™ i natychmiastowego zwrotu środków do JITpay™.

O JITpay™

JITpay™ to silny partner Z branży i DLA branży. Digitalizujemy procesy fakturowania i płatności w logistyce. JITpay™ przejmuje proces rozliczania usług między zleceniodawcą a firmą transportową i łączy to ze specjalnie opracowanym narzędziem faktoringowym, który umożliwia natychmiastową płatność zleceniobiorcy, zapewniając elastyczne warunki płatności. JITpay™ nabywa wierzytelnościi finansuje do 100% kwoty faktury. Dzięki naszym cyfrowym procesom wypłacamy kwotę bardzo szybko po przesłaniu dokumentów transportowych.

Dzięki faktoringowi dla transportu JITpay™ unikasz opóźnień i zatorów płatniczych. W pełni cyfrowa obsługa pomaga zmniejszyć nakład pracy administracyjnej. A na życzenie, możemy przejąć cały proces zarządzania należnościami, w tym windykację.

JITpay™ przejmuje 100% ryzyka niewypłacalności wszystkich zakupionych wierzytelności. Oznacza to, że korzystając z naszych usług, zachowujesz bezpieczeństwo planowania i jesteś chroniony przed niemiłymi niespodziankami.

Stawki JITpay™ są następujące:

JITpay™ pobiera JEDNĄ opłatę, uzależnioną odterminu płatności:
→ do 30 dni, opłata wynosi 2,99% od kwoty faktury.
→ do 45 dni, opłata wynosi 3,49% od kwoty faktury.
→ do 60 dni, opłata wynosi 3,99% od kwoty faktury.
→ do 90 dni, opłata wynosi 4,99% od kwoty faktury.

Przykładowa kalkulacja:
Dla zlecenia na kwotę 400 € nasza opłata wyniesie 11,96 € przy terminie płatności 30 dni.

JITpay™ wyróżnia się na tle innych firm faktoringowych zrozumieniem i znajomością branży transportowej i logistycznej. Nasze usługi są skoncentrowane na wyzwaniach naszych klientów. W związku z tym, nasze usługi zaspokajają potrzeby przewoźników i dostosowane są do specyfiki branży.
Na przykład JITpay™ nie ma ustalonego okresu obowiązywania umowy i dlatego można z niego korzystać elastycznie.

JITpay™ Z branży DLA branży!

Dodawanie faktur

Po zrealizowaniu zlecenia transportu można łatwo przesłać dokumenty transportowe (w tym dowód dostawy) do portalu JITpay™. Następnie można po prostu utworzyć fakturę za pośrednictwem JITpay™ lub przesłać do portalu własną fakturę lub notę od klienta.

Zasadniczo, obowiązują następujące zasady: między świadczeniem usługi (ostatnia data w przypadku faktur zbiorczych) a wystawieniem faktury nie może upłynąć więcej niż 30 dni.
Ponadto, termin płatności faktury nie może jeszcze upłynąć.

Tak, noty uznaniowe można również przesyłać do JITpay™. W związku z tym, że noty uznaniowe są tworzone przez płatnika, musi on zostać wcześniej poinformowany, że JITpay™ jest odbiorcą płatności. Musi to również zostać przez niego potwierdzone.

Skupujemy wierzytelności z Niemiec, Polski, Czech, Holandii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Rumunii i Bułgarii.

Faktury na kwotę 2.000 € lub wyższej, muszą zostać potwierdzone przez płatnika. W tym celu JITpay™ kontaktuje się z płatnikiem, który musi następnie potwierdzić JITpay™, że jest świadomy roszczenia, zaakceptować je i zapłacić kwotę na rzecz JITpay™.

Proces ten może potrwać do 48 godzin i jest wymagany raz w relacji biznesowej.

Faktura zostanie wysłana do klienta pocztą elektroniczną na podane przez niego dane kontaktowe (odbiorca faktury) natychmiast po jej utworzeniu. Należy pamiętać, że wysłanie faktury drogą elektroniczną nie zastępuje wysyłki oryginalnych dokumentów pocztą. Jeśli wcześniej uzgodniłeś z klientem, że otrzyma on od Ciebie oryginalne dokumenty lub jeśli o nie poprosi, musisz mu je również wysłać.

Nie trzeba ponownie wysyłać faktury do klienta. Przesyłasz zlecenie z potwierdzeniem dostawy i fakturą do naszego portalu lub tworzysz fakturę bezpośrednio za pośrednictwem naszego portalu.
Podczas procesu zakupu dokumenty są wysyłane do klienta z naszego portalu.

Upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail. Zazwyczaj można go znaleźć w zamówieniu pod adnotacją „Prosimy o przesłanie faktury na następujący adres e-mail”

Prosimy o uzyskanie potwierdzenia od płatnika, że otrzymał oryginalne dokumenty i dokona zapłaty na konto JITpay™ – potwierdzenie mailowe jest przy tym wystarczające. W tym celu, prosimy o wysłanie wiadomości do płatnika, dodając w kopii support@jitpay.eu

Więcej o fakturach i płatnościach

Fakturowanie za pośrednictwem JITpay™ może być wykorzystywane wyłącznie jako tworzenie dokumentów (fakturowanie i/lub wysyłka) lub jako scentralizowane rozliczanie.

Płatność za drugie i każde kolejne zlecenie otrzymasz w ciągu 48 godzin od przesłania faktury. Ze względu na procedurę weryfikacji, wypłata za pierwsze zgłoszenie może potrwać nieco dłużej.

Rozliczenie składa się z różnych dokumentów, które dostarczają informacji o nim. Obejmują one fakturę za opłaty, dziennik zdarzeń, listę sald dłużników (salda Twoich zleceniodawców) i listę księgowań.

Faktura zawiera przegląd wszystkich opłat. Obejmuje ona wszystkie opłaty oparte na obrocie, a także sumę wszystkich innych opłat faktoringowych, które płacisz. Obejmują one na przykład przypomnienia i wnioski o limity. Dokument ten należy przesłać swojemu doradcy podatkowemu w celu zaksięgowania wniosków dotyczących działalności faktoringowej.
Nota o odwrotnym obciążeniu znajduje się na wszystkich fakturach wystawianych klientom, którzy nie mają siedziby w Niemczech. Nota ta wskazuje, że zastosowanie mają specjalne przepisy dotyczące podatku VAT. Podatek od sprzedaży jest płacony przez klienta, a nie przez JITpay™.

Dziennik zgłoszeń pokazuje wszystkie należności (faktury i noty uznaniowe) zaksięgowane w cyklu rozliczeniowym. Należności zakupione i niezakupione są wymienione osobno.

Na liście salda klienta można zobaczyć wszystkie informacje istotne dla księgowania dotyczące przesłanych należności. Obejmuje to kwotę limitu klienta, która wskazuje maksymalną kwotę należności.
Kwota otwartego salda wskazuje, które należności z pozostałą kwotą nie zostały spłacone. Saldo zakupu pokazuje saldo zakupionych należności. Kwota zaliczki wskazuje, jaka kwota została wypłacona użytkownikowi z kwoty zlecenia. Wyświetlana jest również kwota zaległości, która została zaksięgowana dla danej należności (np. z powodu sporu dotyczącego towarów). Lista dłużników (lista płatników) daje również wgląd w saldo niewykupionych wierzytelności oraz kwotę konta (zaliczki).

Jeśli klient zgłosi zastrzeżenia lub potrącenia i są one uzasadnione, użytkownik jest zobowiązany do zwrotu JITpay™ pełnej kwoty tych zastrzeżeń/potrąceń. Użytkownik otrzyma od JITpay™ wyciąg z konta pocztą elektroniczną. JITpay™ niezwłocznie potrąci te kwoty z następnego rozliczenia.

Jeśli płatnik nie jest już w stanie zapłacić kwoty faktury, wszystkim zajmie się JITpay™. W takim przypadku nie ponosisz żadnego ryzyka, ponieważ otrzymałeś już płatność za swoje usługi od JITpay™.

Jeśli klient odmówi zapłaty faktury, JITpay™ sprawdzi podane powody. Jeśli powody okażą się nieuzasadnione, JITpay™ zajmie się odzyskaniem zaległej kwoty.

Jeśli klient zgłosi uzasadnione zastrzeżenia lub potrącenia, użytkownik jest zobowiązany do zwrotu JITpay™ pełnej kwoty tych zastrzeżeń/potrąceń. Wyciąg z konta otrzymasz od JITpay™ pocztą elektroniczną. Najprostszym rozwiązaniem jest potrącenie tych kwot przez JITpay™ z następnego rozliczenia.

Może się tak zdarzyć, że płatnik przeoczy fakt obowiązku zapłaty na rzecz JITpay™. Niezwłocznie po zauważeniu takiej płatności na swoim koncie, klient jest zobowiązany do natychmiastowego przelania środków do JITpay™ Financial GmbH na konto: DE98 2699 1066 8350 4690 01. Dokonując przelewu, należy podać tytułpłatności, który został określony w przelewie od klienta.

W nielicznych przypadkach może zaistnieć konieczność zwrotu pieniędzy do JITpay™. Dzieje się tak w przypadku, kiedy warunek sprzedaży wierzytelności na rzecz JITpay™ nie został spełniony. Klient jest zobowiązany wówczas do zwrotu otrzymanej płatności na rzecz JITpay™. Następnie płatność za usługi będzie po stronie Twojego zleceniodawcy.

Jeśli faktura zostanie odrzucona, otrzymasz powiadomienie ze wskazaniem powodu, a status danej faktury w portalu zmieni się na „odrzucona”. Jeśli natychmiastowa płatność nie jest możliwa, otrzymasz pieniądze bezpośrednio od zleceniodawcy po upływie uzgodnionego terminu płatności. Oczywiście nie wiąże się to z żadnymi kosztami.

Istnieją różne powody, przez które JITpay™ nie może być wykorzystany do indywidualnych zleceń transportowych. Jednym z powodów może być fakt, że klient pochodzi z kraju, dla którego usługi JITpay™ nie są jeszcze dostępne. Innym powodem może być to, że wewnętrzne limity JITpay™ zostały obecnie osiągnięte we współpracy z tym płatnikkiem.

W nielicznych przypadkach weryfikacja może potrwać dłużej niż 48 godzin, zwłaszcza jeśli jest to zlecenie od nowego kontrahenta. Jeśli faktura nie została zweryfikowana po 48 godzinach (w dniach roboczych), prosimy o kontakt pod adresem support@jitpay.eu.

Pytania dotyczące TIMOCOM

Oczywiście! Z JITpay™ można również korzystać poza TIMOCOM. Niezależnie od rodzaju Twojej współpracy, może to być rynek spotowy, jak i stałe zlecenia.

Nie musisz wprowadzać identyfikatora TIMOCOM ID, ale możesz korzystać z usługi płatności JITpay™ bezpośrednio przez TIMOCOM.
Wprowadzenie identyfikatora TIMOCOM ID zapewnia możliwość szybszego dostępu do tych usług.

Na rynku spotowym nie zawsze znasz swoich klientów. W przypadku zleceń, które podjmujesz za pośrednictwem TIMOCOM i które przesyłasz bezpośrednio z TIMOCOM do naszego portalu, dajemy Ci gwarancję płatności.

Oznacza to tyle, że jeśli klient ma zielony przycisk „Płatność 24h” na stronie TIMOCOM, a Ty prześlesz ofertę bezpośrednio do JITpay™ za pomocą tego przycisku, zapłacimy Ci fracht w ciągu 24 godzin (pod warunkiem prawidłowej realizacji i dostawy).

Pytania dotyczące faktoringu

Faktoring to nowoczesna, bezpieczna i coraz bardziej popularna usługa finansowa. Faktoring polega na sprzedaży wierzytelności z tytułu transakcji lub zrealizowanych usług (np. transportowych), porpawiając tym samym płynność finansową firmy.

Firma faktoringowa (faktor) kupuje wierzytelności klienta faktoringowego (faktoranta), których adresatem jest jego kontrahent. Firma faktoringowa wypłaca wówczas klientowi od 80% do 100% kwoty faktury. Pozostała kwota jest wypłacana niezwłocznie po otrzymaniu płatności od klienta, ale nie później niż po 150 dniach.

Dzięki faktoringowi poprawiasz swoją płynność finansową i jesteś w 100% chroniony przed stratami z tytułu nieściągalnych należności. Faktoring zapewnia również bezpieczeństwo i odciąża firmę z procesów rozliczeniowych.
Zarządzanie należnościami jest po stronie JITpay™, a bilans zostaje zmniejszony. Faktoring zwiększa również wskaźnik kapitału własnego.

Faktoring z JITpay™ w zasadzie zawsze się opłaca, ponieważ znacznie poprawia płynność finansową. Jest to również korzystne, jeśli masz wiele zaległych należności i chcesz zabezpieczyć się przed nieściągalnymi długami.

Nie, jest wręcz przeciwnie: faktoring to sposób na ochronę siebie i swojej firmy przed zatorami płatniczymi i zapobieganiu przed niewypłacalnością. Z reguły niewypłacalne firmy nie mogą korzystać z faktoringu, ponieważ nie są akceptowane przez firmy faktorów.

Strata z tytułu nieściągalnych wierzytelności powstaje wtedy, kiedy płatnik nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, bez względu na ponaglenie. Dzieje się tak, ponieważ udzielasz swoim klientom kredytu kupieckiego z uzgodnionym terminem płatności. Takie niewywiązanie się z płatności może mieć różne przyczyny i stanowić duże obciążenie finansowe dla firm. Dzięki JITpay™ jesteś przed tym optymalnie chroniony.

Termin płatności odnosi się do daty, w której klient (płatnik) musi zapłacić za fakturę. Na przykład, jeśli termin płatności faktury wynosi 30 dni, faktura jest wymagalna najpóźniej po 30 dniach (od otrzymania jej przez klienta).

Retencja bezpieczeństwa, retencja zabezpieczeń lub depozyt, jest powszechnym mechanizmem w faktoringu.
Jeśli obowiązuje retencja zabezpieczeń, JITpay™ zatrzymuje kwotę od 5% do 20% kwoty wykupionych wierzytelności.

Oznacza to, że początkowo wypłacane jest od 80% do 95% zakupionych wierzytelności brutto. Zatrzymana kwota jest następnie wykorzystywana do pokrycia wszelkich reklamacji lub roszczeń płatnika, a także potrąceń, premii, rabatów, zniżek lub innych.

Gdy tylko klient ureguluje swoją fakturę, a najpóźniej w momencie wystąpienia straty z tytułu nieściągalnych wierzytelności, początkowo zatrzymana kwota zostanie natychmiast wypłacona. Jeśli natomiast potrącenie jest uzasadnione, jest ono kompensowane z zatrzymanym zabezpieczeniem.

Klauzula z cesją wierzytelności jest powszechna w faktoringu jawnym. Aby klient (dłużnik) został poinformowany o cesji wierzytelności, na fakturze znajduje się tzw. klauzula z cesją na rzecz JITpay™.

Cesja ta zobowiązuje klienta do zapłaty należności wyłącznie na rachunek wskazany przez JITpay™. W faktoringu klauzula z cesją jest integralną częścią faktury. Zawiera ona dane rachunku oraz jednoznaczne wezwanie klienta do przelania należności na ten rachunek.

Klauzula ma na celu zapewnienie, że przepływ płatności od klienta jest dokonywany bezpośrednio do nas jako nowego posiadacza wierzytelności.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to ubezpieczenie od niespłaconych faktur i należności lub ogólnie nieściągalnego długu.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego chroni tylko przed złymi długami i wchodzi w życie w przypadku niewypłacalności lub niezdolności do zapłaty.

Dzięki faktoringowi JITpay™ masz praktycznie kompleksowy pakiet beztroski: oprócz natychmiastowej płatności faktury, JITpay™ zajmuje się również procesami monitoringu płatności i windykacji.
W przeciwieństwie do ubezpieczenia kredytu kupieckiego, które zazwyczaj pokrywa tylko 80% – 90% strat z tytułu nieściągalnych należności, z JITpay™ otrzymujesz 100% ochronę przed stratami z tytułu nieściągalnych należności.

Jeśli chcesz całkowicie uniknąć ryzyka ekonomicznego i cenisz sobie płynność, faktoring JITpay™ jest lepszym rozwiązaniem niż ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Zapewniamy, że faktoring nie szkodzi Twojej reputacji. Wręcz przeciwnie: jako rzetelny przedsiębiorca działasz świadomie i bardzo odpowiedzialnie. Faktoring to dobry sposób na zabezpieczenie płynności finansowej firmy. Firmy z dobrą płynnością finansową mają bardzo dobrą reputację wśród klientów, dostawców i banków.

Pytania dotyczące produktu/usługi

Klienci mogą pochodzić z całej Europy i Turcji (inne kraje dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu z nami pod adresem support@JITpay.eu).

Usługa JITpay™ jest obecnie dostępna, jeśli klient ma siedzibę w jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Guernsey, Węgry, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Jersey, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

JITpay™ sprawdza zdolność kredytową na podstawie wielu parametró, mi.in. raportów kredytowych dostarczonych między innymi przez Schufa lub Creditreform. W przypadku wyższych limitów finansowania, JITpay™ zażąda dodatkowych dokumentów bezpośrednio od Ciebie, takich jak roczne sprawozdania finansowe lub bieżące analizy biznesowe (BWA).

JITpay™ przydziela limit finansowania dla każdego klienta. Limit finansowania to górna granica sumy wszystkich zakupionych przez Ciebie faktur, które nie zostały jeszcze opłacone przez klienta, tj. są nadal nieuregulowane.

Tak, JITpay™ stara się zawsze zapewnić wystarczający limit finansowania. Wysokość limitu finansowania jest zawsze indywidualną decyzją JITpay™ i opiera się na ocenie sytuacji finansowej Twojej firmy.

Pytania, które mogą pojawić się przed procesem rejestracji

Finansowanie faktoringowe nie jest pożyczką, ale sposobem na zamianę istniejących należności na gotówkę. Faktor (w tym przypadku JITpay™) kupuje Twoje należności z dyskontem, dzięki czemu nie musisz spłacać żadnych odsetek, a w Twoim bilansie nie powstają żadne nowe długi.

Nie musisz prowadzić działalności gospodarczej przez długi czas – niektórzy usługodawcy oferują faktoring nawet dla start-upów.

Faktoring oferuje finansowanie zarówno nowych, jak i zaległych faktur. Kwalifikujące się faktury to:

 • Bieżące
 • Nieprzeterminowane zgodnie z warunkami firmy
 • Płatne przez inną firmę
 • Niezbyte – żadna inna firma nie może mieć prawa własności faktury

Nie, nie musisz przesyłać każdej faktury. To normalne, że niektórzy klienci płacą szybciej, niż inni.

Możesz sam zdecydować, których klientów i faktury chcesz finansować.

Dzięki JITpay™ nie jesteś związany długoterminową umową. Możesz zakończyć współpracę w dowolnym momencie za pisemnym wypowiedzeniem lub po prostu przestać korzystać z usługi.

Tak, możesz skorzystać z faktoringu, nawet jeśli Twoja zdolność kredytowa nie jest idealna! Większość firm faktoringowych nie opiera swoich decyzji finansowych wyłącznie na zdolności kredytowej i zachowaniach płatniczych swoich klientów. Oznacza to, że możesz stanąć na nogi dzięki faktoringowi, nawet jeśli w przeszłości miałeś problemy.

Nie, w JITpay™ nie musisz realizować minimalnego obrotu, aby współpracować z nami jako firmą faktoringową.

Co do zasady, nie ma maksymalnej kwoty finansowania. Faktoring rośnie wraz z firmą.

Proces rejestracji/użytkowanie

Wystarczy zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Potrzebne będą dane firmy i dane osobowe.

Najpierw zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych. Wypełnij wymagane pola potrzebnymi informacjami. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny do konta i dane dostępowe. Otrzymasz również naszą politykę prywatności i warunki użytkowania.
Aktywuj swoje konto, klikając w link i zaloguj się przy użyciu danych dostępowych. Teraz wypełnij wszystkie wymagane informacje i dokonaj uwierzytelnienia w następnym kroku. Musisz być upoważniony do reprezentowania firmy.

Po tym nastąpi proces legitymizacji. Wybierz VideoIdent i postępuj zgodnie z instrukcjami. Rejestracja została zakończona i możesz natychmiast korzystać z naszych usług JITpay™.

Wszystkie umowy i warunki użytkowania są również dostępne dla Ciebie w portalu JITpay™.

JITpay™ jest zobowiązany do identyfikacji wszystkich partnerów umownych ponad wszelką wątpliwość, zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy. Procedura ta jest porównywalna z kontrolami wymaganymi do otwarcia konta w banku.

Posiadając wymagane dokumenty i dane, JITpay™ może utworzyć nowe konto w większości przypadków w ciągu zaledwie 1-3 dni roboczych.

Odpowiedzi na wszystkie pytania?

Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, aby się zarejestrować. Rejestracja w systemie JITpay™ jest bezpłatna i bez okresu umowy. Po prostu spróbuj:

Bezpłatna rejestracja